نمونه کارهای ما

  • نمونه صفحات و InterFace برنامه

    وارد این قسمت شوید و نمونه پنجره ها و سطح پیچیدگی کار با CAD-Steel را مشاهده کنید. این برنامه تقریبا 90% کارهای مورد نیاز شما را بطور خودکار و اتوماتیک انجام...

  • نمونه ترسیم نقشه و خروجیها در AutoCAD

    وارد این قسمت شوید و نمونه نقشه و خروجیهای CAD-Steel که در AutoCAD ترسیم میکند را مشاهده کنید. تنها با انتخاب یک مقطع، بطور خودکار اطلاعات این نقشه ها...

  • نمونه چک لیست محاسبات و خروجیهای PDF

    وارد این قسمت شوید و نمونه چک لیست محاسبات و خروجیهای CAD-Steel را مشاهده کنید. در این برنامه تنها با انتخاب یک مقطع برای هر تیپ، بطور خودکار کلیه جزییات...